Σελίδα Εισαγωγής
  English
Αναμόρφωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών με Δράσεις Κεντρικής Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου.
 
http://www.hpclab.ceid.upatras.gr/epeaek/index.php


Το αντικείμενο του προγράμματος

 • Κάλυψη καίριων αναγκών παροχής εκπαίδευσης μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με την ανάπτυξη και λειτουργία περιβαλλόντων ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης με ευρύ σύνολο υπηρεσιών. Στους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνεται επίσης, η ανάπτυξη και λειτουργία Ιδρυματικής Εκπαιδευτικής Πύλης με πληρότητα πληροφόρησης. Ένα διαρκώς επαυξανόμενο ψηφιακό απόθεμα που θα αξιοποιείται από όλους τους ενδιαφερόμενους, υπηρεσίες και εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό σε βάσεις δεδομένων ή άλλες οργανώσεις, με πολλαπλή χρήση στην παραγωγή μαθημάτων, CD-ROM κ.λ.π. Προβλέπεται επίσης, η δημιουργία ενός on – line παρατηρητηρίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μεθόδων και έργων ΕΠΕΑΕΚ, που θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμο από άλλα ιδρύματα ή και το ΥπΕΠΘ και η αναβάθμιση του εκδοτικού μηχανισμού του ιδρύματος.

 • Με ειδική δράση, εγκαθίδρυση αποδοτικού μηχανισμού υψηλής τεχνικής εξειδίκευσης που θα διατηρεί την τεχνογνωσία και θα εξασφαλίζει τη συνέχεια – βιωσιμότητα μετά τη λήξη του Υποέργου με τη συνεχιζόμενη εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και την ανάπτυξη νέων δράσεων.

 • Εξοικονόμηση προσπάθειας και πόρων και βελτιστοποίηση της απόδοσης, μέσω της αξιοποίησης της κεντρικής φύσης των δράσεων και μέσω της συνολικής αντιμετώπισης.

  Ο ρόλος του HPCLab στο πρόγραμμα:

  Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων (HPCLab) είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου και το HPClab είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου, υπεύθυνο για τα υποέργα Π3, Π4, Π6. Επίσης, το HPCLab θα συμβάλλει αποφασιστικά και στην ανάπτυξη των υπολοίπων υποέργων.

  Χρηματοδότηση:

  Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.

 •  
  << Πίσω
  Ταυτότητα | Ιστορικό | Υποδομή | Προσωπικό | Τεχνικό Προφίλ
  Ερευνητικές Δραστηριότητες     | Μαθήματα | Διπλωματικές | Έργα | Επικοινωνία | Αναζήτηση